خانه » سلامتی » زیاد کننده لذت جنسی

زیاد کننده لذت جنسی

Posted by: admin ژوئن 19, 2020 Leave a comment

لذت مرد و زن در جماع

بدان که بعضى را لذت‏ جماع‏ مفقود یا ناقص مى‏شود و سببش استیلاى برودت (سردی) بر آلات تناسل بود و علاجش استعمال همین ادویه است که در اینجا مسطور مى‏گردد و لذت مرد اکثر در تنگى فَرْجْ و خشکى و گرمى و عطریت آن مى‏باشد و مضیقات (تنگ کننده‌های) فَرْجْ و مسخنات(گرم کننده‌ها) و معطرات(خوشبو کننده‌های) آن در امراض رحم بیاید و در این جا مُلذِّذات طرفین و زنان به قلم مى‏آید.

چنانچه به قول‏ جرجانى‏ اگر عسل زنجبیل مربى بر قضیب بمالند با هر که مجامعت کنند موجب دوستى گردد.

کبابه یا عاقِرقِرحا یا حلتیت (صمغ انگدان) در دهن گیرند و آب دهن بر قضیب بمالند و بگذارند تا خشک شود لذت زیاده گردد و آن زن جز او را نخواهد.

و اگر عروسک که در هندى بیربهوتی گویند در روغن ماده گاو بریان نمایند چنان که بگدازد پس بر قضیب بمالند و مجامعت کنند هر دو مشتاق یکدیگر شوند.

خون مرغ سیاه بر آتش جوش دهد و بر قضیب بمالد و مجامعت کند چندان لذت یابد که بیهوش شود.

و اگر عاقِرقِرحا، وج (اگیر) ترکى مساوى‏ سوده با شهد سرشته بر قضیب بمالد و ساعتى بگذارد و بعد با جامه‏ى باریک پاک کرده به جماع مشغول شود چندان زن لذت یابد که در هواى آن مرد دیوانه شود و جز او دیگرى را نخواهد.

و اگر یک دانه فلفل سیاه با صندل سحق کرده بر قضیب طلا کند لذت بسیار یابد مجرب است.

و اگر قَرَنْفُل، زعفران، دارچینى، عاقِرقِرحا و مُشک باریک نموده در عسل مقوم، مقدار نیم حبه آمیخته وقت جماع یک حب در دهان دارد و لعاب بر قضیب طلا کند لذت دهد.

و این طلا مُلَذِّذ به درجه‏ى اتم است و زن فریفته‏ى مرد شود و در جماع چند بار انزال کند: سفیدى پیخال (فضلۀ) کبوتر صحرایى دو ماشه، عاقِرقِرحا یک ماشه، نمک سنگ‏ یک ماشه، سهاگه (تنکار) نیم ماشه همه را باریک ساییده در شهد آمیخته بر قضیب ضماد کند هر گاه خشک شود جماع نماید این وزن معتاد یک وقت است و بسیار تحفه و مجرب نوشته.

و یا بگیرند فلفل و دارچینى و سنبل الطیب و خولنجان و مشک مساوى و بسایند به عسل مرباى زنجبیل آمیخته بر ذکر بمالند.

و یا حلتیت یک درم سوده بر آن ده درم روغن زنبق انداخته ده روز بگذارند پس بر ذکر بمالند.[۱]

شیر اسب

شیر اسب و عسل، هر زن که بخورد جماع او لذیذ باشد.

خفاش

اگر سر شب پرک بر ران بندند شهوت مجامعت حرکت کند و از مجامعت لذت بسیار یابد.

ماهی

ماهی تازه بریان کرده با پیاز خام بخورد شهوت بیفزاید و جماع لذیذ باشد.

درخت ساج

با زهره گاو بسرشند و زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود و سده رحم گشاید.

درخت فندق

مغز فندق خوردن، شهوت جماع انگیزد و در لذت بیفزاید.

درخت صنوبر

صمغ صنوبر با قطران بهم بسایند زن به خود برگیرد مجامعت او لذیذ شود.

گزر

و تخم گزر شهوت باه را بجنباند و ذَکَر را قوی کند و در جماع لذت بیفزاید.

گشنیز

اگر گشنیز در روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد و آن زن مرد را دوست دارد.

تخم کرفس

اگر تخم کرفس به عسل[۲] معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.

عاقِرقِرحا

عاقِرقِرحا را بسایند و به لعاب دهن تر کنند و بر ذَکَر مالند و مجامعت کنند لذیذ باشد و شهوت انگیز بود.

سقمونیا

اگر سقمونیا با عسل معجون کنند و بر ذَکَر مالند مجامعت لذیذ باشد.

کبیکج

اگر تخم کبیکج با عاقرقرها و جاوشیر بسایند و به روغن یاسمین معجون کنند و بر ذَکَر طلی کنند مجامعت زن لذیذ شود و آن زن این مرد را دوست دارد.[۳]

وقتی که زن و مرد می‌خواهند مجامعت کنند، یکی از آنها یکی از این داروها را در دهن نگه دارد و آب دهن را در اندرون ذَکَر و فَرْجْ استعمال کند. داروهای لذت بخش از این قرارند:

صمغ انگدان، کبابه، عسل آمله، محموده (سقمونیا) که در عسل بسرشند، زنجبیل و عسل، فلفل و عسل.

بهترین طریقه آن است که آب دهن کذائی را بر قسمت انتهایی ذَکَر نیز بمالند و تنها به ابتدای آن اکتفا نکنند؛ زیرا در غیر این صورت کار، بهرۀ کامل نمی‌دهد.[۴]

طلائى که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.

صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، کبابه چینى، دارچینى، زنجبیل از هریک قدرى کوفته و بیخته با عسل بیامیزند و بر ذکر طلا کنند که لذت بیفزاید.

طلایی دیگر که همین نفع دارد.

صنعت آن‏: فلفل، زنجبیل، سقمونیا و عسل بیامیزند و بر ذکر طلا نمایند.[۵]

مَسوح[۶] به غایت مُلَذِّذ طرفین است‏

صنعت آن‏: پیاز نرگس، زهره گاو، مویز منقى، عاقِرقِرحا بالسویه نرم سوده به آب دهن سرشته بر قضیب طلا کنند بعد از خشک شدن مباشرت کنند و چون بر عانه بمالند نُعوظ آورد.

مَسوح دیگر که بغایت مؤثر است و باعث لذت طرفین شود

صنعت آن‏: کبابه چینى، زنجبیل، عاقِرقِرحا، سُعد‏ کوفى از هریک یک جزء، لبان ذکر، کتیرا از هریک نیم جزء، اجزا کوفته و بیخته به آب دهن سرشته طلا کنند و اگر نیم جزء زهره مرغ اضافه نمایند به غایت لذت افزاىِ زن می‌گردد.

مَسوح دیگر که همین عمل دارد

صنعت آن‏: عاقِرقِرحا، زنجبیل، دارچینى از هریک یک درم، مشک خالص یک حبّه با عسل سرشته حب سازند و وقت حاجت به آب دهن حل کرده بر قضیب بمالند و بعد جفاف (خشک شدن) مباشرت نمایند.

مَسوح دیگر که همین خاصیت دارد

صنعت آن‏: کبابه، دارچینى، عود هندى، مویزج از هریک نیم درم، مُشک یک قیراط با عسل مرباى زنجبیل سرشته بر ذکر طلا نمایند و مقاربت کنند.

مَسوح دیگر که لذت‏ جماع‏ بیفزاید.

صنعت آن‏: بگیرند دارچینى مقدار دو درهم و در دهن بخایند و آب آن را بر قضیب طلا نمایند و بعد از خشک شدن مقاربت نمایند.[۷]

معجون برای التذاذ جماع:

اگر عاقِرقِرحا را بسایند و با عسل معجون سازند و بر آلت بمالند بسیار شهوت را بر می‌انگیزد و لذت آن را بسیار می‌کند.[۸]

[۱]. اکسیر اعظم، ج‏۳، ص۵۸۴٫

[۲]. ع: نمک

[۳]. عین الخواص، امیر ابونصر اسفراینی، نسخه خطی.

[۴]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۰٫

[۵]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۰۸۹٫

[۶]. مَسوح: دارویى است که بر بدن مى‏مالند و در ماساژ دادن بدن افراط نمى‏کنند.

[۷]. قرابادین کبیر، ج‏۲، ص۱۲۲۱٫

[۸]. تقویم الادویه (طبیب اسفراینی)، ص ۳۵۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *